Hỗ Trợ Đào Tạo Lao Động Nông Thôn Ở Thành Phố Hà Nội

Thành phố Hà Nội đang lên kế hoạch hỗ trợ và giúp đỡ người lao động nông thôn học tập cũng như tìm việc làm phù hợp với chuyên môn. Theo đó, các Sở, ngành Thành phố Hà Nội cần phối hợp thực hiện để công tác đào tạo diễn ra thuận lợi và mang lại hiệu quả cao.

Vấn đề dạy nghề và hỗ trợ người lao động tìm việc làm đã trở nên cần thiết cà quan trọng hơn khi thị trường lao động của Hà Nội ngày càng trở nên thu hút nhân sự. Với những chính sách ưu tiên mới của chính quyền địa phương, người lao động sẽ dễ dàng có cơ hội tiếp cận với các công nghệ cũng như nâng cao tay nghề trong tương lai.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội hợp tác cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề cho lao động nông thôn; chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch phê duyệt hàng năm; tập trung đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp và phúc lợi xã hội cho những vùng khó khăn; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ trung ương và huy động nguồn vốn từ ngân sách địa phương và doanh nghiệp; phân công chỉ tiêu, kinh phí cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc Trung ương để đào tạo nghề cho đối tượng chính sách.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các quỹ viện trợ, ngân hàng thực hiện các chương trình phát triển sản xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề; đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ chính để nâng cao chất lượng đời sống và trình độ lao động ở các khu vực nông thôn.

Nhiều khu vực còn khó khăn, thiếu trang thiết bị giảng dạy, thiếu giảng viên và điều kiện học tập, làm việc nên dẫn đến việc kỹ năng làm việc của người lao động chưa cao. Phần lớn người lao động chưa từng tiếp xúc qua các trang thiết bị công nghệ lại gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay nguồn lao động của nước ta dồi dào nhưng vẫn thiếu lao động phổ thông và lao động qua đào tạo, chính vì vậy việc hỗ trợ đào tạo nguồn lao động ở nông thôn sẽ tạo ra một lực lượng mới nhằm đáp ứng cho thị trường việc làm Hà Nội trong thời gian tới.

Về những vấn đề trên, UBND thành phố giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở LĐTB & XH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xây dựng và Kế hoạch số 73 / KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố và báo cáo UBND thành phố trước ngày 20 tháng 12 năm 2017.